Polityka prywatności

W poniższej Polityce Prywatności zostały zawarte informacje dotyczące funkcjonowania serwisu https://www.wedlinyodzawsze.pl/. Odnajdą w niej Państwo także informacje o prawach i obowiązkach odnoszących się do prywatności i ochrony danych.

Serwis dostępny pod adresem https://www.wedlinyodzawsze.pl/ zawiera treści informacyjne dotyczące Grupy Handlowej „Wędliny od zawsze” Sp. z o.o. Jest to landing page, za pośrednictwem, którego nie są świadczone usługi. Serwis nie przewiduje tworzenia kont dla użytkowników. Jedyną opcją kontaktu jest skorzystanie z adresu e-mail lub numeru telefonu podanego na stronie.

Definicje

Cookies – niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) podczas przeglądania stron internetowych.

Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu oraz wspólnego rynku (ang. EEA – European Economic Area), obejmująca państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyjątkiem Szwajcarii.

RODO (ang. GDPR) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie).

Serwis – ten serwis – a więc strona Grupy Handlowej „Wędliny od zawsze” Sp. z o.o.  pod adresem https://www.wedlinyodzawsze.pl/.

Gość -Osoba odwiedzająca Serwis, nieposiadająca powiązań ani konta użytkownika.

Grupa Handlowa „Wędliny od zawsze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), ul. Studzienna 9, zarejestrowana w KRS pod nr 0000167244, posiadająca nr NIP 556-24-75-165, nr REGON 093129218.

Administrator danych

Administratorem Danych w rozumieniu RODO jest Grupa Handlowa „Wędliny od zawsze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku usług realizowanych za pośrednictwem lub z pomocą rozwiązań opartych na Meta Facebook, Grupa Handlowa „Wędliny od zawsze” Sp. z o.o.  może pełnić rolę współadministratora danych wraz z Facebook Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 w Irlandii.

Z Administratorem Danych jest możliwy kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (8-16.00) pod numerem telefonu 530-624-708 lub e-mailowo na adresem e-mail: biuro@ghsw.pl

Możliwe formy pozyskiwania danych osobowych

Nasz Serwis nie ma możliwości rejestrowania kont.

Informacje są podawane przez Gości dobrowolnie podczas kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku gdy kontakt jest realizowany za pośrednictwem rozwiązań Facebook, Grupa Handlowa „Wędliny od zawsze” Sp. z o.o. będzie współadministratorem danych wraz z Facebook Ireland Limited.

Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisu są pobierane przez system Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin stron internetowych, obejmujący dane o żądaniu strony, dacie i godzinie żądania oraz odesłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu i rodzaj systemu operacyjnego), typ i język przeglądarki, dane o adresie IP, z którego następuje połączenie. Zebrane informacje nie są wykorzystywane w takiej formie, która umożliwiałaby ich bezpośrednie powiązanie z danymi osobowymi Gości – jednak mogą one służyć dostawcy usług do identyfikowania osób lub śledzenia ich aktywności w sieci. Aby poznać zasady prywatności Google, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wskazujemy, że można uniknąć śledzenia lub identyfikowania przez mechanizmy, takie jak Google Analytics, przez włączenie odpowiedniej opcji blokowania śledzenia, dostępnej w większości przeglądarek. Niektóre z nich mają taką funkcję wbudowaną, do innych można pobrać darmowy dodatek.

W niektórych częściach Serwisu mogą być zamieszczone narzędzia do obsługi mediów społecznościowych – Facebooka oraz Instagrama. Ich zadaniem jest umożliwienie wymiany informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami tych portali społecznościowych i ułatwienie im udostępniania linków do treści Serwisu.

Dane osób mogą być pozyskiwane pośrednio od Meta Facebook / Instagram, gdzie tożsamość osób wchodzących w interakcje z profilami Grupy Handlowej „Wędliny od zawsze” Sp. z o.o. w ramach serwisów społecznościowych może być ujawniona Grupie Handlowej „Wędliny od zawsze” Sp. z o.o. Zasady prywatności każdy użytkownik serwisów Meta (Facebook i Instagram) określa w parametrach swojego konta, zaś szczegóły o właściwych politykach można przeczytać odpowiednio:

https://about.meta.com/pl/actions/protecting-privacy-and-security/ Nadto ewentualne dane o osobach, które umożliwiają identyfikację, są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Ograniczają się one do danych takich jak: data i godzina połączenia, sieciowe adresy, z których następuje połączenie, cechy użytego systemu (sygnatura), ustawienia rozdzielczości ekranu czy producenta urządzenia, systemu i użytej przeglądarki.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Grupa Handlowa „Wędliny od zawsze” Sp. z o.o. jako Administrator może zbierać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek, opisanych poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem:

Administrator może również przetwarzać dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody (tj. dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego przyzwolenia). W takich przypadkach przed zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych będzie zamieszczona wyraźna informacja o celu i zakresie, dla którego zgoda może być udzielona. Każda osoba udzielająca zgody ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Korzystając z usług realizowanych za pośrednictwem serwisów Facebooka, osoby samodzielnie decydują o wejściu w interakcję z serwisem działającym na Facebooku.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane pomiarowe, udostępniane przez Gości podczas przeglądania stron Serwisów, mogą być wykorzystywane przy projektowaniu i tworzeniu lepszych rozwiązań, dostosowywaniu działania, ulepszaniu oraz udzielaniu porad i pomocy dotyczącej świadczonych przez nas usług.

Wiele danych można podawać dobrowolne, jednak brak ich podania sprawi, że nie będzie możliwe dostarczanie (lub kontynuowanie dostarczania) odpowiednich produktów lub usług.

Zebrane informacje na podstawie świadomie wyrażonych zgód Administrator Danych może wykorzystać do budowy zindywidualizowanych ofert marketingowych i reklamowych. Ten rodzaj reklamy może być realizowany przy pomocy widocznych elementów na stronie Serwisu, w serwisach społecznościowych lub w popularnych wyszukiwarkach.

Domyślnie dane nie będą podlegać profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).

Inne podmioty

Potencjalne informacje o osobach, które mogą być przetwarzane przez Serwis, nie są udostępniane innym podmiotom. Wyjątkiem mogą być żądania ze strony organów do tego upoważnionych.

Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisu to wyłącznie informacje techniczne, konieczne do poprawnego działania (jedno ciasteczko obsługi sesji). Dlatego przy pierwszym wejściu do Serwisu nie wyświetla się monit o zgodach i preferencjach dotyczących ciasteczek – nie ma potrzeby ich udzielania lub cofania.

Poza czcionkami w Serwisie nie są wykorzystane mechanizmy innych dostawców usług, których skrypty zwykle działają w oparciu o ustawienia przeglądarek oraz odnoszące się do udzielanych przez Gości zgód.

Serwis jest umieszczony i obsługiwany przez serwery znajdujące się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Żadne dane nie są przesyłane poza ten obszar ani nie są przekazywane do firm o zasięgu globalnym. 

Prywatność

Informacje o osobach przetwarzane w ramach Serwisu nie są profilowane ani nie są podejmowane na ich podstawie automatyczne decyzje wobec osób.

Aby uniknąć śledzenia lub identyfikacji przez zewnętrzne serwisy, warto włączyć odpowiednią opcję blokowania śledzenia dostępną w większości nowoczesnych przeglądarek. Niektóre z nich mają taką funkcję wbudowaną, do innych można pobrać darmowy dodatek. Można też ograniczać dostępność śledzenia poprzez stosowanie trybu ochrony prywatności, również dostępnego w większości przeglądarek (Tryb Incognito lub Prywatny). W tym Serwisie nie jest to potrzebne, ponieważ nie są przetwarzane inne informacje ponad te, które są do działania konieczne. 

Retencja – czas przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania. W szczególności będą to dane, których podstawą przetwarzania jest zgoda – będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub zakończenia świadczenia usługi, dla której zgoda została udzielona.

Nadto informacje, które mogą w pewnym stopniu identyfikować dane osobowe Gości, są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Te ustawienia można zmienić w każdej współczesnej przeglądarce.

Bezpieczeństwo

Wszystkie czynności realizowane w Serwisie są szyfrowane poprzez protokół HTTPS/SSL. Jednocześnie jednak, ponieważ technicznie nie można gwarantować, że każda transmisja danych w Internecie jest całkowicie bezpieczna, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie można zapewnić ani w inny sposób zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Gości za pośrednictwem sieci.

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od 01.04.2024 r. i może być dopasowywana do zachodzących zmian poprzez uzupełnianie zawartych w niej postanowień stosownie do potrzeb. W przypadku istotnych zmian Goście będą powiadomieni poprzez odrębne powiadomienia zgodnie z posiadanymi kanałami komunikacji. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących osobom zgodnie z umową o świadczenie usług oraz przepisami prawa.

Prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługuje szereg praw, których realizację Administrator jest zobowiązany zapewnić. Prawa te można realizować przez zgłoszenie swojego żądania pisemnie lub na adres e-mailowy wskazany na początku niniejszej Polityki.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych na mocy art. 15 RODO. W szczególności jest to prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz gdy ma to miejsce.

2. Uzyskania kopii swoich danych osobowych.

3. Żądania sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych przysługuje prawo żądania sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

4. Żądania usunięcia danych w oparciu o art. 17 RODO. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli zachodzą do tego przesłanki opisane w tym artykule. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu wykonania prawem przewidzianych obowiązków.

5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych (podstawa art. 18 RODO). Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w przywołanym artykule.

6. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 RODO. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, zostaną one usunięte wobec tych form wykorzystania, dla których wniesiono sprzeciw.

7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Prawo to można zrealizować poprzez zmianę w profilu Użytkownika ustawień umożliwiających włączanie lub wyłączanie zgód na określone cele przetwarzania lub pisząc do Administratora Danych na adres e-mailowy wskazany na początku tej Polityki.

Nadto uprawniony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Jeżeli osoby, których dane są przetwarzane, uznają, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne przyznane prawa na mocy RODO zostały naruszone, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W jakim czasie Administrator spełnia żądania?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Administrator otrzyma żądanie, spełni je lub odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie możliwa realizacja żądania w ciągu miesiąca, będzie ona spełniona w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, a osoba, której sprawa dotyczy, otrzyma uprzednio informację o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zmiany w polityce prywatności

Podążając za rozwojem technologii oraz zmianami w przepisach prawa, Administrator dopasowuje do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach osoby, których dane są przetwarzane, będą informowane poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian poprzez wysłanie odrębnych powiadomień na wskazany adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących osobom zgodnie z umową o świadczenie usług oraz przepisami prawa.